GRATIS VERZENDING BINNEN NEDERLAND & BELGIË!

0 items

Geen producten in je winkelmand.

Selecteer een pagina

Privacyregelement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Beebies enzo internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toelichting op het Reglement
Beebies enzo mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Beebies enzo de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Beebies enzo worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Beebies enzo vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Beebies enzo in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Beebies enzo expliciet om jouw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens dieBeebiesenzo gebruikt en het doel van het gebruik
Beebies enzo verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je een klant wordt of bent van Beebies enzo of als je een leverancier wordt of bent van Beebies enzo. Beebies enzo verzamelt van klanten naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Van leveranciers van Beebies enzo wordt naam, telefoonnummer en e-mailadres verzameld. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Beebies enzo sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
IP-adressen/cookies

Beebies enzo houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Beebies enzo heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Beebies enzo door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Beebies enzo verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Beebies enzo-organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Beebies enzo met jou heeft gesloten;
je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

  1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Beebies enzo verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Beebies enzo worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Beebies enzo beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Beebies enzo om in te loggen in het digitale systeem.
de personen werkzaam voor Beebies enzo hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Beebies enzo verstrekte persoonsgegevens;
Beebies enzo heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Beebies enzo hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Beebies enzo zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  1. Jouw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@beeebiesenzo.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Beebies enzo.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Beebies enzo opnemen en probeert Beebies enzo er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Beebies enzo ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Beebies enzo. Privacyreglement Beebies enzo versie juni 2019